Team info: GREECE


Country flag Terzidou Theodouli Kipouridis Evangelos
Team leader Deputy leader


Stefanidis Kyriakos Karathodoros Christos Kokkoris Theodoros Filosidis Stavros
Contestant Contestant Contestant Contestant